हालका सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ४८-५१/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), प्रदेश प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन. समूह, सहायकस्तर चौथो तह, सहायक पदको पूनर्योग सम्बन्धी सूचना

२६ असार २०८१, मङ्गलवार

वि.नं. ४८-५१/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), प्रदेश प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन. समूह, सहायकस्तर चौथो तह, सहायक पदको पूनर्योग सम्बन्धी सूचना

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.