हालका सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

सहायकस्तर पाँचौ र चौथो तहका पदहरुको द्वितीय चरणका लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

सहायकस्तर पाँचौ र चौथो तहका पदहरुको द्वितीय चरणका लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

२६ असार २०८१, मङ्गलवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.