हालका सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. २०/२०८०-८१ (खुला), प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ समूह, ज.इ.इ. उपसमूह सहायकस्तर पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

वि.नं. २०/२०८०-८१ (खुला), प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ समूह, ज.इ.इ. उपसमूह सहायकस्तर पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

२० असार २०८१, बुधवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.