हालका सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ३७/२०८०-८१ (खुला), प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, ल्याब टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

वि.नं. ३७/२०८०-८१ (खुला), प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, ल्याब टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

२० असार २०८१, बुधवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.