हालका सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ५२/२०८०-८१ (खुला), प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सहायकस्तर चौथो तह, कोल्डचेन असिस्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

वि.नं. ५२/२०८०-८१ (खुला), प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सहायकस्तर चौथो तह, कोल्डचेन असिस्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

२६ असार २०८१, मङ्गलवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.