हालका सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ८७-९०/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, अधिकृतस्तर आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम गरिएको सूचना

वि.नं. ८७-९०/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, अधिकृतस्तर आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम गरिएको सूचना

१२ असार २०८१, मङ्गलवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.