हालका सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ३०/२०८०-८१ (खुला), प्रदेश प्रशासन सेवा, विविध समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, तथ्याङ्क सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

वि.नं. ३०/२०८०-८१ (खुला), प्रदेश प्रशासन सेवा, विविध समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, तथ्याङ्क सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

१७ असार २०८१, आइतवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.